ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, actie, verkoop en levering tussen Beauty by Amber (beautybyamber.nl) en een consument c.q. afnemer waarop Beauty by Amber (beautybyamber.nl) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Privacy, persoonsgegevens en beveiliging
Beauty by Amber (beautybyamber.nl) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens van de consument c.q. afnemer om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de consument c.q. afnemer.
Beauty by Amber (beautybyamber.nl) verkoopt de persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. De bestel- en betalingsverwerking vindt plaats met Mollie payments certificaathouder iDEAL.

Acties en aanbiedingen
Een actie of aanbieding vervalt indien het product waarop de actie of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar c.q. leverbaar is. Beauty by Amber (beautybyamber.nl) kan niet aan haar acties of aanbiedingen worden gehouden indien de consument c.q. afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de acties of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een actie of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Leveringstermijn en verzending
Beauty by Amber (beautybyamber.nl) streeft ernaar uw bestelling binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 (dertig) dagen, indien artikelen niet voorradig zijn. Overschrijding van dit leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De verzending gaat via PostNL.

Zichttermijn, annuleren en retourneren
De consument c.q. afnemer heeft recht op een zichttermijn van 14 (veertien) werkdagen, vanaf het moment dat het product ontvangen is. Binnen deze periode mag een product zonder opgaaf van reden worden teruggestuurd, mits ongebruikt en in ongeopende, originele verpakking. Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. Wordt de bestelling geannuleerd, nadat deze is verzonden, dan dient de consument c.q. afnemer het pakket bij bezorging te weigeren. Indien wij reeds een betaling van de consument c.q. afnemer hebben ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht. Als de consument c.q. afnemer de gehele bestelling wil retourneren, zal de gehele aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten worden teruggestort. Bij het retourneren van een deel van de bestelling, zal de aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling worden teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. De consument c.q. afnemer dient zelf de verzendkosten voor het terugsturen te betalen en is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens het transport. Het bedrag wordt, na goede ontvangst van de retourzending, binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald. Alle retourneringen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Retourneringen kunnen gestuurd worden naar:

Beauty by Amber
Wijkermeerweg 32A
1948NW Beverwijk

Overmacht
Beauty by Amber (beautybyamber.nl) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument c.q. afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beauty by Amber (beautybyamber.nl) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beauty by Amber (beautybyamber.nl) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Prijzen en betalingen
Alle vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw, andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele betalings- en/of verzendkosten. De consument c.q. afnemer kan enkel betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Beauty by Amber (beautybyamber.nl) geleverde artikelen blijven eigendom van Beauty by Amber (beautybyamber.nl) totdat de consument c.q. afnemer het verschuldigde bedrag betaald heeft.

Aansprakelijkheid
De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen in de webwinkel van beautyproductenshop.nl getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid. Beauty by Amber (beautybyamber.nl) aanvaard geen aansprakelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beauty by Amber (beautybyamber.nl) partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY & VEILIGHEID

Bescherming van uw persoonlijke gegevens (AVG)
Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij houden ons vanzelfsprekend aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet welke gegevens wij opslaan en wat wij met deze gegevens doen.

Online shoppen op de beautybyamber.nl shop
U kunt online shoppen in de Online Beauty by Amber shop zonder dat uw persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen. De gegevens die door uw internetbrowser worden doorgegeven, zoals de datum, de verblijfsduur op beautybyamber.nl of de naam van uw internetprovider worden bij ons anoniem opgeslagen. U blijft daarbij als internetgebruiker onbekend.

Bestellen in de beautybyamber.nl shop
Als u in de beautybyamber.nl shop 1 of meerdere producten wilt bestellen, vragen wij u uiteraard een aantal gegevens in te vullen. Hierbij gebruiken wij alleen die gegevens die wij nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de gegevensverwerking staat de bescherming van uw persoonlijke gegevens volgens de wettelijke bepalingen voor ons op de eerste plaats.

Procedure in bestelproces
De gegevens die voor uw aankoop op beautybyamber.nl nodig zijn worden enkel aan bedrijven doorgegeven die in opdracht van Beauty by Amber handelen. Als voorbeeld aan onze bezorgpartner MyParcel/PostNL. Deze bedrijven hebben alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder! Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 t/m 18:00 uur.

127 Comments